รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี คือ Don Salaep sub district, Huai Krachao district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001ดอนแสลบดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117002พนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117003วังสำโรงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117004วังนาคดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117005เขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117006ตลุงใต้ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117007หนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117008หนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117009กรับดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117010หนองปล้องดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117011ใหม่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117012เขาดินสอดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117013โป่งสวรรค์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117014เขาใหญ่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117015หนองเจริญทรัพย์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117016วังข้าวใหม่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117017วังแสนสุขดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117018ทุ่งเจริญดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117019ดอนทวีทรัพย์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117020ดอนมะรุมดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117021กาญจนาภิเษกดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117022สันติสุขดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117023ดอนพัฒนาดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117024ทุ่งรวงทองดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนแสลบ หมู่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านพนมนาง หมู่ 2 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านวังสำโรง หมู่ 3 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านวังนาค หมู่ 4 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านเขารักษ์ หมู่ 5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านตลุงใต้ หมู่ 6 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านหนองปลิง หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านหนองนางเลิ้ง หมู่ 8 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านกรับ หมู่ 9 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านหนองปล้อง หมู่ 10 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านใหม่ หมู่ 11 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
12.บ้านเขาดินสอ หมู่ 12 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
13.บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
14.บ้านเขาใหญ่ หมู่ 14 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
15.บ้านหนองเจริญทรัพย์ หมู่ 15 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
16.บ้านวังข้าวใหม่ หมู่ 16 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
17.บ้านวังแสนสุข หมู่ 17 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
18.บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 18 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
19.บ้านดอนทวีทรัพย์ หมู่ 19 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
20.บ้านดอนมะรุม หมู่ 20 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
21.บ้านกาญจนาภิเษก หมู่ 21 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
22.บ้านสันติสุข หมู่ 22 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
23.บ้านดอนพัฒนา หมู่ 23 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
24.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 24 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170