รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี คือ Dan Makham Tia sub district, Dan Makham Tia district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7126001ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126002หนองผู้เฒ่าด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126003ท่าพุด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126004โป่งนกด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126005ท่าแย้ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126006ท่าไม้ยาวด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126007หนองหวายด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126008หนองหินด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126009พุกร่างด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126010ท่าพลับด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126011หนองสะแกรวมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126012หนองจอกด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย(71260) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านด่านมะขามเตี้ย หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
2.บ้านหนองผู้เฒ่า หมู่ 2 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
3.บ้านท่าพุ หมู่ 3 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
4.บ้านโป่งนก หมู่ 4 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
5.บ้านท่าแย้ หมู่ 5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
6.บ้านท่าไม้ยาว หมู่ 6 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
7.บ้านหนองหวาย หมู่ 7 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
8.บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
9.บ้านพุกร่าง หมู่ 9 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
10.บ้านท่าพลับ หมู่ 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
11.บ้านหนองสะแกรวม หมู่ 11 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
12.บ้านหนองจอก หมู่ 12 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260