รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี คือ Thung Krabam sub district, Lao Khwan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7121001หนองหวายทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121002หนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121003น้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121004ทุ่งกระบ่ำทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121005หนองกระออมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121006สี่กั๊กทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121007หนองปลิงทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121008ชัฎดงพลับทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121009หนองกระออมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121010หนองตากเนื้อทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121011หนองเหียงทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121012ห้วยเทียนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121013หนองจิกน้ำดำทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
7121014น้ำลาดเหนือทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ(71210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองหวาย หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
2.บ้านหนองอำเภอจีน หมู่ 2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
3.บ้านน้ำลาด หมู่ 3 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
4.บ้านทุ่งกระบ่ำ หมู่ 4 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
5.บ้านหนองกระออม หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
6.บ้านสี่กั๊ก หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
7.บ้านหนองปลิง หมู่ 7 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
8.บ้านชัฎดงพลับ หมู่ 8 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
9.บ้านหนองกระออม หมู่ 9 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
10.บ้านหนองตากเนื้อ หมู่ 10 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
11.บ้านหนองเหียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
12.บ้านห้วยเทียน หมู่ 12 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
13.บ้านหนองจิกน้ำดำ หมู่ 13 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
14.บ้านน้ำลาดเหนือ หมู่ 14 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210