รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน นครปฐม คือ Tha Talat sub district, Sam Phran district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7311001คลองสรรเพรชท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311002คลองบางช้างท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311003ท่าตลาดท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311004ท่าตลาดท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311005คลองหนองจอกท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311006โรงเหล็กท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311007ท่าตลาดท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311008คลองลัดทางแท่นท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311009ท่าตลาดท่าตลาดสามพรานนครปฐม
7311010ศาลเจ้าคู่ท่าตลาดสามพรานนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน(73110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองสรรเพรช หมู่ 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
2.บ้านคลองบางช้าง หมู่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
3.บ้านท่าตลาด หมู่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
4.บ้านท่าตลาด หมู่ 4 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
5.บ้านคลองหนองจอก หมู่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
6.บ้านโรงเหล็ก หมู่ 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
7.บ้านท่าตลาด หมู่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
8.บ้านคลองลัดทางแท่น หมู่ 8 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
9.บ้านท่าตลาด หมู่ 9 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
10.บ้านศาลเจ้าคู่ หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110