รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Tha Lo sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001ท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
7100002ท่านกเอี้ยงท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
7111003ศาลตึกท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
7111004หัวกรดท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
7111005ดงไม้แดงท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
7111006หนองสองต้อนท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง(71110) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านท่าล้อ หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านท่านกเอี้ยง หมู่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านศาลตึก หมู่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
4.บ้านหัวกรด หมู่ 4 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
5.บ้านดงไม้แดง หมู่ 5 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
6.บ้านหนองสองต้อน หมู่ 6 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110