รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7300001หุบชบานครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300002ทุ่งนาสร้างนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300003ปิ่นเกลียวนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300004ข้าวนาชุมนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300005นาชุมนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300006ทุ่งเผาเต่านครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300007สวนตะไคร้นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300008รางแฝดนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300009ทุ่งน้อยนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300010นาหุบนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหุบชบา หมู่ 1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2.บ้านทุ่งนาสร้าง หมู่ 2 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3.บ้านปิ่นเกลียว หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4.บ้านข้าวนาชุม หมู่ 4 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5.บ้านนาชุม หมู่ 5 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6.บ้านทุ่งเผาเต่า หมู่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7.บ้านสวนตะไคร้ หมู่ 7 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8.บ้านรางแฝด หมู่ 8 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
9.บ้านทุ่งน้อย หมู่ 9 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
10.บ้านนาหุบ หมู่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000