รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม คือ Nakhon Pathom sub district, mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7300001หุบชบานครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300002ทุ่งนาสร้างนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300003ปิ่นเกลียวนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300004ข้าวนาชุมนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300005นาชุมนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300006ทุ่งเผาเต่านครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300007สวนตะไคร้นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300008รางแฝดนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300009ทุ่งน้อยนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300010นาหุบนครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหุบชบา หมู่ 1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2.บ้านทุ่งนาสร้าง หมู่ 2 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3.บ้านปิ่นเกลียว หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4.บ้านข้าวนาชุม หมู่ 4 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5.บ้านนาชุม หมู่ 5 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6.บ้านทุ่งเผาเต่า หมู่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7.บ้านสวนตะไคร้ หมู่ 7 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8.บ้านรางแฝด หมู่ 8 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
9.บ้านทุ่งน้อย หมู่ 9 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
10.บ้านนาหุบ หมู่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000