รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ลำปาง คือ Na Pong sub district, Thoen district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5216001สันหลวงนาโป่งเถินลำปาง
5216002ห้วยแก้วนาโป่งเถินลำปาง
5216003ปากกองนาโป่งเถินลำปาง
5216004หนองห้านาโป่งเถินลำปาง
5216005สันป่าหนาดนาโป่งเถินลำปาง
5216006นาโป่งนาโป่งเถินลำปาง
5216007นาเบี้ยนาโป่งเถินลำปาง
5216008สันป่าจี้นาโป่งเถินลำปาง
5216009ห้วยเกี๋ยงนาโป่งเถินลำปาง
5216010บ้านนาเบี้ยหลวงนาโป่งเถินลำปาง
5216011ห้วยโจ้นาโป่งเถินลำปาง
5216012ปากกองตะวันออกนาโป่งเถินลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน(52160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสันหลวง หมู่ 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
2.บ้านห้วยแก้ว หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
3.บ้านปากกอง หมู่ 3 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
4.บ้านหนองห้า หมู่ 4 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
5.บ้านสันป่าหนาด หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
6.บ้านนาโป่ง หมู่ 6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
7.บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
8.บ้านสันป่าจี้ หมู่ 8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
9.บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 9 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
10.บ้านบ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ 10 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
11.บ้านห้วยโจ้ หมู่ 11 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
12.บ้านปากกองตะวันออก หมู่ 12 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160