รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม คือ Bang Phra sub district, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7312001คลองนนทรีบางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312002อ่าวใหญ่บางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312003กลางบางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312004อ่าววัดใหม่บางพระนครชัยศรีนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี(73120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองนนทรี หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
2.บ้านอ่าวใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
3.บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
4.บ้านอ่าววัดใหม่ หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120