รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7312001คลองนนทรีบางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312002อ่าวใหญ่บางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312003กลางบางพระนครชัยศรีนครปฐม
7312004อ่าววัดใหม่บางพระนครชัยศรีนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี(73120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองนนทรี หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
2.บ้านอ่าวใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
3.บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
4.บ้านอ่าววัดใหม่ หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120