รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี คือ Bo Phloi sub district, Bo Phloi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7116001บ่อพลอยบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116002หนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116003ท่าหว้าบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116004บึงหัวแหวนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116005บึงหล่มบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116006หนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116007ตะวันบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116008หนองโพธิ์บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116009เขาเขียวบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116010เขาสิงห์โตบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116011วังไพลินบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116012สระตาโลบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย(71160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบ่อพลอย หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
2.บ้านหนองย่างช้าง หมู่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
3.บ้านท่าหว้า หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
4.บ้านบึงหัวแหวน หมู่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
5.บ้านบึงหล่ม หมู่ 5 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
6.บ้านหนองเตียน หมู่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
7.บ้านตะวัน หมู่ 7 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
8.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
9.บ้านเขาเขียว หมู่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
10.บ้านเขาสิงห์โต หมู่ 10 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
11.บ้านวังไพลิน หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
12.บ้านสระตาโล หมู่ 12 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160