รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว ลำปาง คือ Ban On sub district, Ngao district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5211001แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211002อ้อนใต้บ้านอ้อนงาวลำปาง
5211003อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211004ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211005ห้วยหกบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211006อ้อนหัวทุ่งบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211007แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211008ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว(52110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแม่กวัก หมู่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
2.บ้านอ้อนใต้ หมู่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
3.บ้านอ้อนเหนือ หมู่ 3 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
4.บ้านปงมะโอ หมู่ 4 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
5.บ้านห้วยหก หมู่ 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
6.บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
7.บ้านแม่กวักดอนแก้ว หมู่ 7 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
8.บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110