รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5211001แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211002อ้อนใต้บ้านอ้อนงาวลำปาง
5211003อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211004ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211005ห้วยหกบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211006อ้อนหัวทุ่งบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211007แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง
5211008ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว(52110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแม่กวัก หมู่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
2.บ้านอ้อนใต้ หมู่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
3.บ้านอ้อนเหนือ หมู่ 3 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
4.บ้านปงมะโอ หมู่ 4 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
5.บ้านห้วยหก หมู่ 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
6.บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
7.บ้านแม่กวักดอนแก้ว หมู่ 7 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
8.บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110