รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Ban Kao sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001เก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100002ห้วยน้ำขาวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100003ท่าโป๊ะบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100004พุน้อยบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100005ลำทหารบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100006ทุ่งศาลาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100007หนองบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100008ตอไม้แดงบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100009ลำทรายบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100010ตะเคียนงามบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100011สามหนองบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100012พุน้ำร้อนบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100013ทาทุ่งนาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100014ประตูด่านบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100015ใหม่ห้วยน้ำขาวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเก่า หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านท่าโป๊ะ หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
4.บ้านพุน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
5.บ้านลำทหาร หมู่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
6.บ้านทุ่งศาลา หมู่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
7.บ้านหนองบ้านเก่า หมู่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
8.บ้านตอไม้แดง หมู่ 8 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
9.บ้านลำทราย หมู่ 9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
10.บ้านตะเคียนงาม หมู่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
11.บ้านสามหนอง หมู่ 11 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
12.บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
13.บ้านทาทุ่งนา หมู่ 13 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
14.บ้านประตูด่าน หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
15.บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000