รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี คือ Prang Phle sub district, Sangkhla Buri district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7124001ท่าดินแดงปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124002วังขยายปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124003ห้วยต่อปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124004จงอั่วปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี(71240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าดินแดง หมู่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
2.บ้านวังขยาย หมู่ 2 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
3.บ้านห้วยต่อ หมู่ 3 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
4.บ้านจงอั่ว หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240