รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Pak Phraek sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001ลิ้นช้างปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100002เขาแหลมปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100003เขาตองปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100004วังสารภีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100005หัวนาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100006ป่ายุบปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100007เขาเม็งอมรเมศร์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100008ห้วยน้ำใสปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100009หัวเขาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100010หัวนาล่างปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100011พุรางนิมิตปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100012ลุ่มดงกระเบาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100013เขาเม็งพัฒนาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลิ้นช้าง หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านเขาแหลม หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านเขาตอง หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
4.บ้านวังสารภี หมู่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
5.บ้านหัวนา หมู่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
6.บ้านป่ายุบ หมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
7.บ้านเขาเม็งอมรเมศร์ หมู่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
8.บ้านห้วยน้ำใส หมู่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
9.บ้านหัวเขา หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
10.บ้านหัวนาล่าง หมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
11.บ้านพุรางนิมิต หมู่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
12.บ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
13.บ้านเขาเม็งพัฒนา หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000