รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3721001ป่าก่อป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721002ห้วยทมป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721003หนองแมงดาป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721004ป่าก่อน้อยป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721005ห้วยฆ้องป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721006นาหนองแดงป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721007ห้วยกระแสนป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721008คำไผ่ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721009ทองศิลาป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721010พิทักษ์ไทยป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721011ห้วยทมน้อยป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721012เทพสถิตย์ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
3721013นาห้วยทรายป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน(37210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าก่อ หมู่ 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
2.บ้านห้วยทม หมู่ 2 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
3.บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
4.บ้านป่าก่อน้อย หมู่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
5.บ้านห้วยฆ้อง หมู่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
6.บ้านนาหนองแดง หมู่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
7.บ้านห้วยกระแสน หมู่ 7 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
8.บ้านคำไผ่ หมู่ 8 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
9.บ้านทองศิลา หมู่ 9 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
10.บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ 10 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
11.บ้านห้วยทมน้อย หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
12.บ้านเทพสถิตย์ หมู่ 12 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
13.บ้านนาห้วยทราย หมู่ 13 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210