รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก ลำปาง คือ Pha Pang sub district, Mae Phrik district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5218001นารินผาปังแม่พริกลำปาง
5218002ผาปังหลวงผาปังแม่พริกลำปาง
5218003ผาปังกลางผาปังแม่พริกลำปาง
5218004ห้วยไร่ผาปังแม่พริกลำปาง
5218005เด่นอุดมผาปังแม่พริกลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก(52180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาริน หมู่ 1 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
2.บ้านผาปังหลวง หมู่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
3.บ้านผาปังกลาง หมู่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
4.บ้านห้วยไร่ หมู่ 4 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
5.บ้านเด่นอุดม หมู่ 5 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180