รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3718001พนาพนาพนาอำนาจเจริญ
3718002ดอนขวัญพนาพนาอำนาจเจริญ
3718003ม่วงสวาสดิ์พนาพนาอำนาจเจริญ
3718004หนองข่าพนาพนาอำนาจเจริญ
3718005โนนธาตุพนาพนาอำนาจเจริญ
3718006โนนตาวางพนาพนาอำนาจเจริญ
3718007พนาพนาพนาอำนาจเจริญ
3718008พนาพนาพนาอำนาจเจริญ
3718009พนาพนาพนาอำนาจเจริญ
3718010เสียวสวัสดิ์พนาพนาอำนาจเจริญ
3718011ดอนคึมใหญ่พนาพนาอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนา(37180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพนา หมู่ 1 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
2.บ้านดอนขวัญ หมู่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
3.บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ 3 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
4.บ้านหนองข่า หมู่ 4 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
5.บ้านโนนธาตุ หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
6.บ้านโนนตาวาง หมู่ 6 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
7.บ้านพนา หมู่ 7 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
8.บ้านพนา หมู่ 8 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
9.บ้านพนา หมู่ 9 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
10.บ้านเสียวสวัสดิ์ หมู่ 10 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
11.บ้านดอนคึมใหญ่ หมู่ 11 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180