รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Phang Tru sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7114001พังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114002เบ็ญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114003กระเจาบ่อยาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114004โป่งกูปพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114005บ่อระแหงพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114006เบ็ญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114007รางสมอพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114008นางงามพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114009ทุ่งสาวน้อยพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114010กระเจาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114011หนองหอยพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114012ทุ่งหนองขำพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114013บ่อพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114014ดอนมะละกอพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114015ดอนแจงพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114016ดงรังพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114017ดงกางพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114018ทุ่งปราสาทพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114019มณีกรมั่นเมืองพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
7114020ทัพตั้งพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน(71140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพังตรุ หมู่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
2.บ้านเบ็ญพาด หมู่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
3.บ้านกระเจาบ่อยา หมู่ 3 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
4.บ้านโป่งกูป หมู่ 4 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
5.บ้านบ่อระแหง หมู่ 5 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
6.บ้านเบ็ญพาด หมู่ 6 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
7.บ้านรางสมอ หมู่ 7 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
8.บ้านนางงาม หมู่ 8 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
9.บ้านทุ่งสาวน้อย หมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
10.บ้านกระเจา หมู่ 10 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
11.บ้านหนองหอย หมู่ 11 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
12.บ้านทุ่งหนองขำ หมู่ 12 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
13.บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
14.บ้านดอนมะละกอ หมู่ 14 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
15.บ้านดอนแจง หมู่ 15 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
16.บ้านดงรัง หมู่ 16 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
17.บ้านดงกาง หมู่ 17 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
18.บ้านทุ่งปราสาท หมู่ 18 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
19.บ้านมณีกรมั่นเมือง หมู่ 19 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
20.บ้านทัพตั้ง หมู่ 20 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140