รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Rang Wai sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001โคราชรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117002รางหวายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117003ลาดหมูรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117004หนองจอกรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117005ตลาดเขตรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117006ดอนตาอิฐรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117007งิ้วรายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117008โกซ้ายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117009ห้วยกรดรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117010รางทองรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117011หัวเขารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117012วังกาบรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117013ศรีพนมเขตรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117014วังกุ่มรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117015ตลาดใหม่รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117016รางหวายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117017ป่าไม้โยนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117018นาทรายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117019ดอนกลางรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117020รางหวายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117021หนองแกรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117022ใหม่ไทดำรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
7117023ไร่ยาพัฒนารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคราช หมู่ 1 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านรางหวาย หมู่ 2 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านลาดหมู หมู่ 3 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านหนองจอก หมู่ 4 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านตลาดเขต หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านดอนตาอิฐ หมู่ 6 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านงิ้วราย หมู่ 7 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านโกซ้าย หมู่ 8 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านห้วยกรด หมู่ 9 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านรางทอง หมู่ 10 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านหัวเขา หมู่ 11 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
12.บ้านวังกาบ หมู่ 12 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
13.บ้านศรีพนมเขต หมู่ 13 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
14.บ้านวังกุ่ม หมู่ 14 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
15.บ้านตลาดใหม่ หมู่ 15 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
16.บ้านรางหวาย หมู่ 16 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
17.บ้านป่าไม้โยน หมู่ 17 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
18.บ้านนาทราย หมู่ 18 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
19.บ้านดอนกลาง หมู่ 19 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
20.บ้านรางหวาย หมู่ 20 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
21.บ้านหนองแก หมู่ 21 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
22.บ้านใหม่ไทดำ หมู่ 22 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
23.บ้านไร่ยาพัฒนา หมู่ 23 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170