รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม นครปฐม คือ Lam Hoei sub district, Don Tum district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7315001ทุ่งสีหลงลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315002ลำเหยในลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315003ใหม่ลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315004ลำเหยลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315005ป่าแกลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315006ภูมิลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315007สระน้ำส้มลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315008นิคมลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315009ภูมิลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315010รางมูกลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315011ทุ่งสีหลงลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315012ภูมิลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315013ทุ่งสีหลงลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315014สุขสบายลำเหยดอนตูมนครปฐม
7315015หนองบอนพัฒนาลำเหยดอนตูมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม(73150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 1 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
2.บ้านลำเหยใน หมู่ 2 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
3.บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
4.บ้านลำเหย หมู่ 4 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
5.บ้านป่าแก หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
6.บ้านภูมิ หมู่ 6 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
7.บ้านสระน้ำส้ม หมู่ 7 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
8.บ้านนิคม หมู่ 8 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
9.บ้านภูมิ หมู่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
10.บ้านรางมูก หมู่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
11.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 11 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
12.บ้านภูมิ หมู่ 12 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
13.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 13 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
14.บ้านสุขสบาย หมู่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
15.บ้านหนองบอนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150