รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Wang Dong sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7119001วังด้งวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119002ท่ามะนาววังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119003ท่าโป่งวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119004หนองหอยวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119005ท่าทุ่มวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119006เขาน้อยวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119007หินดาดวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119008วังลานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119009หนองสามพรานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119010หนองประทุมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119011คีรีวงวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119012บ้านเขาพุล้อมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119012เขาพุล้อมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า(71190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังด้ง หมู่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
2.บ้านท่ามะนาว หมู่ 2 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
3.บ้านท่าโป่ง หมู่ 3 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
4.บ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
5.บ้านท่าทุ่ม หมู่ 5 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
6.บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
7.บ้านหินดาด หมู่ 7 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
8.บ้านวังลาน หมู่ 8 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
9.บ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
10.บ้านหนองประทุม หมู่ 10 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
11.บ้านคีรีวง หมู่ 11 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
12.บ้านบ้านเขาพุล้อม หมู่ 12 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190