รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Wang Yen sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001ดงยางวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100002นากาญจน์วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100003วังเย็นวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100004หนองกลางพงวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100005วังตะเคียนวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100006ลุ่มโป่งเสี้ยววังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100007สะพานหินวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดงยาง หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านนากาญจน์ หมู่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านวังเย็น หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
4.บ้านหนองกลางพง หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
5.บ้านวังตะเคียน หมู่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
6.บ้านลุ่มโป่งเสี้ยว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
7.บ้านสะพานหิน หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000