รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี คือ Wang Phai sub district, Huai Krachao district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001หนองมะเขือวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117002วังมะค่าวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117003นาตามิ่งวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117004วังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117005นาใหม่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117006หนองตายอดวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117007หนองมะสังข์วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117008อ่างหินวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117009บ่อทองวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117010หนองโกวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117011วังสมบูรณ์วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองมะเขือ หมู่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านวังมะค่า หมู่ 2 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านนาตามิ่ง หมู่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านวังไผ่ หมู่ 4 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านนาใหม่ หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านหนองตายอด หมู่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านหนองมะสังข์ หมู่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านอ่างหิน หมู่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านบ่อทอง หมู่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านหนองโก หมู่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170