รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001หนองมะเขือวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117002วังมะค่าวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117003นาตามิ่งวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117004วังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117005นาใหม่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117006หนองตายอดวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117007หนองมะสังข์วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117008อ่างหินวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117009บ่อทองวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117010หนองโกวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117011วังสมบูรณ์วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองมะเขือ หมู่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านวังมะค่า หมู่ 2 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านนาตามิ่ง หมู่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านวังไผ่ หมู่ 4 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านนาใหม่ หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านหนองตายอด หมู่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านหนองมะสังข์ หมู่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านอ่างหิน หมู่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านบ่อทอง หมู่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านหนองโก หมู่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170