รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง คือ Wichet Nakhon sub district, Chae Hom district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5212001ทุ่งปิ้งวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212002หลุกวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212003ใหม่ผ้าขาววิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212004สวนดอกคำ|เก้าตื้อวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212005สันมะเกลือวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212006สันกลางวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212007ทุ่งทองวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212008ใหม่เหล่ายาววิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212009ปงคอบวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212010สันติสุขวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
5212011ทุ่งวิเชตวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม(52120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งปิ้ง หมู่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
2.บ้านหลุก หมู่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
3.บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
4.บ้านสวนดอกคำ|เก้าตื้อ หมู่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
5.บ้านสันมะเกลือ หมู่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
6.บ้านสันกลาง หมู่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
7.บ้านทุ่งทอง หมู่ 7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
8.บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
9.บ้านปงคอบ หมู่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
10.บ้านสันติสุข หมู่ 10 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
11.บ้านทุ่งวิเชต หมู่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120