รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Sanam Yae sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7019001เด่นสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019002เขาสะพายแร้งสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019003ทุ่งขี้วัวสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019004ห้วยกระบอกสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019005อ้อกระทุงสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019006สนามแย้สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
7019007สนามแย้สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก(70190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเด่น หมู่ 1 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
2.บ้านเขาสะพายแร้ง หมู่ 2 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
3.บ้านทุ่งขี้วัว หมู่ 3 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
4.บ้านห้วยกระบอก หมู่ 4 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
5.บ้านอ้อกระทุง หมู่ 5 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
6.บ้านสนามแย้ หมู่ 6 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
7.บ้านสนามแย้ หมู่ 7 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190