รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ลำปาง คือ Sop Prap sub district, Sop Prap district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5217001หล่ายสบปราบสบปราบลำปาง
5217002สบปราบสบปราบสบปราบลำปาง
5217003วังพร้าวสบปราบสบปราบลำปาง
5217004แพะสบปราบสบปราบลำปาง
5217005ทุ่งสบปราบสบปราบลำปาง
5217006วัฒนาสบปราบสบปราบลำปาง
5217007สบเรียงสบปราบสบปราบลำปาง
5217008หล่ายฮ่องปุ๊สบปราบสบปราบลำปาง
5217009ทุ่งพัฒนาสบปราบสบปราบลำปาง
5217010ใหม่วัฒนาสบปราบสบปราบลำปาง
5217011ทุ่งเจริญสบปราบสบปราบลำปาง
5217012ทุ่งรวงทองสบปราบสบปราบลำปาง
5217013หล่ายเหนือพัฒนาสบปราบสบปราบลำปาง
5217014สบปราบใต้สบปราบสบปราบลำปาง
5217015ฮ่องปุ๊สามัคคีสบปราบสบปราบลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ(52170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหล่าย หมู่ 1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
2.บ้านสบปราบ หมู่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
3.บ้านวังพร้าว หมู่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
4.บ้านแพะ หมู่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
5.บ้านทุ่ง หมู่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
6.บ้านวัฒนา หมู่ 6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
7.บ้านสบเรียง หมู่ 7 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
8.บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ 8 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
9.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
10.บ้านใหม่วัฒนา หมู่ 10 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
11.บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
12.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
13.บ้านหล่ายเหนือพัฒนา หมู่ 13 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
14.บ้านสบปราบใต้ หมู่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
15.บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170