รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7122001หนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122002เขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122003ห้วยแม่ระวางสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122004ม่วงเฒ่าสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122005บารมีสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122006สมเด็จเจริญสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122007ห้วยองคตสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ(71220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองผักแว่น หมู่ 1 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
2.บ้านเขาหินตั้ง หมู่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
3.บ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ 3 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
4.บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
5.บ้านบารมี หมู่ 5 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
6.บ้านสมเด็จเจริญ หมู่ 6 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
7.บ้านห้วยองคต หมู่ 7 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220