รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี คือ Sa Long Ruea sub district, Huai Krachao district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001สระลงเรือสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117002ไผ่สีสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117003ห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117004หนองบัวหิ่งสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117005สระจันทร์ทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117006ห้วยลึกสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117007หนองเจริญสุขสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117008พุบอนสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117009ดงรังสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117010ยางทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117011บ่อเงินสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117012กรอกตาโพธิ์สระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117013หนองปลอดภัยสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117014ดอนมะนาวสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117015วังรักษ์สระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117016หนองพญางูสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117017ไผ่สีทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสระลงเรือ หมู่ 1 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านไผ่สี หมู่ 2 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านห้วยยาง หมู่ 3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านสระจันทร์ทอง หมู่ 5 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านห้วยลึก หมู่ 6 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านหนองเจริญสุข หมู่ 7 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านพุบอน หมู่ 8 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านดงรัง หมู่ 9 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านยางทอง หมู่ 10 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านบ่อเงิน หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
12.บ้านกรอกตาโพธิ์ หมู่ 12 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
13.บ้านหนองปลอดภัย หมู่ 13 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
14.บ้านดอนมะนาว หมู่ 14 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
15.บ้านวังรักษ์ หมู่ 15 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
16.บ้านหนองพญางู หมู่ 16 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
17.บ้านไผ่สีทอง หมู่ 17 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170