รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7122001เจริญทรัพย์หนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122002หนองกร่างหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122003หนองหวายหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122004โป่งเจริญหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122005ดอนกลางหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122006หลังเขาหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122007พุรวกหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122008ชัฎน้ำเงินหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
7122009นพเก้าหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ(71220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ 1 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
2.บ้านหนองกร่าง หมู่ 2 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
3.บ้านหนองหวาย หมู่ 3 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
4.บ้านโป่งเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
5.บ้านดอนกลาง หมู่ 5 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
6.บ้านหลังเขา หมู่ 6 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
7.บ้านพุรวก หมู่ 7 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
8.บ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ 8 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
9.บ้านนพเก้า หมู่ 9 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220