รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี คือ Nong Kum sub district, Bo Phloi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7116001หนองกุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116002หนองกระทุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116003ทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116004เสาหงษ์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116005หนองแดงหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116006ท่าแจงหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116007ใหม่หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116008รางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116009หนองตาพุกหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116010พุพรหมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116011วังด้งหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116012เขาแหลมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116013เขาแก้วหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116014สลอนหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116015หินลับหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116016หนองจิกหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย(71160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองกุ่ม หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
2.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
3.บ้านทุ่งมะสัง หมู่ 3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
4.บ้านเสาหงษ์ หมู่ 4 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
5.บ้านหนองแดง หมู่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
6.บ้านท่าแจง หมู่ 6 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
7.บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
8.บ้านรางขาม หมู่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
9.บ้านหนองตาพุก หมู่ 9 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
10.บ้านพุพรหม หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
11.บ้านวังด้ง หมู่ 11 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
12.บ้านเขาแหลม หมู่ 12 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
13.บ้านเขาแก้ว หมู่ 13 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
14.บ้านสลอน หมู่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
15.บ้านหินลับ หมู่ 15 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
16.บ้านหนองจิก หมู่ 16 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160