รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7300001แปดโรงหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300002หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300003รางกระทุ่มหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300004หนองหม้อแตกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300005หนองไผ่ล้อมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300006หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300007หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300008หนองแกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300009หนองแกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300010ไร่ใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300011หนองพงษ์หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแปดโรง หมู่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3.บ้านรางกระทุ่ม หมู่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4.บ้านหนองหม้อแตก หมู่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5.บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 7 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8.บ้านหนองแก หมู่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
9.บ้านหนองแก หมู่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
10.บ้านไร่ใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
11.บ้านหนองพงษ์ หมู่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000