รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Nong Tak Ya sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7111001หนองตากยาหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111002หนองตะคองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111003หนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111004คอเขาหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111005หนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111006โกรกตารอดหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111007หนองล้อมรั้วหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111008หนองบัวหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111009กลางหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111010หนองแหนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111011หนองกำแพงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111012หนองม่วงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111013หนองใหญ่หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111014หนองข้าวนกหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111015หนองกระโดนน้อยหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
7111016หนองเกวียนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง(71110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตากยา หมู่ 1 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
2.บ้านหนองตะคอง หมู่ 2 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
3.บ้านหนองอีเห็น หมู่ 3 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
4.บ้านคอเขา หมู่ 4 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
5.บ้านหนองสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
6.บ้านโกรกตารอด หมู่ 6 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
7.บ้านหนองล้อมรั้ว หมู่ 7 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
9.บ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
10.บ้านหนองแหน หมู่ 10 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
11.บ้านหนองกำแพง หมู่ 11 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
12.บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
13.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 13 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
14.บ้านหนองข้าวนก หมู่ 14 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
15.บ้านหนองกระโดนน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
16.บ้านหนองเกวียน หมู่ 16 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110