รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี คือ Nong Nok Kaeo sub district, Lao Khwan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7121001หนองนกแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121002หนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121003หนองงูเหลือมหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121004หนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121005หนองขบหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121006หนองรักหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121007หนองพลองหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121008ช่องกลิ้ง|ช่องกรดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121009หนองข่อยหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
7121010วังแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ(71210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองนกแก้ว หมู่ 1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
2.บ้านหนองเค็ด หมู่ 2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
3.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
4.บ้านหนองจั่น หมู่ 4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
5.บ้านหนองขบ หมู่ 5 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
6.บ้านหนองรัก หมู่ 6 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
7.บ้านหนองพลอง หมู่ 7 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
8.บ้านช่องกลิ้ง|ช่องกรด หมู่ 8 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
9.บ้านหนองข่อย หมู่ 9 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
10.บ้านวังแก้ว หมู่ 10 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210