รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Nong Bua sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7119001ห้วยหอยกาบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119002หนองบัวหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119003หนองบัวหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119004พุพระหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119005พุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119006ป่าเย้อหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119007พุประดู่หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7119008ตลิ่งแดงหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า(71190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
2.บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
3.บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
4.บ้านพุพระ หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
5.บ้านพุเลียบ หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
6.บ้านป่าเย้อ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
7.บ้านพุประดู่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
8.บ้านตลิ่งแดง หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190

ในตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ที่่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ที่ทำการตำบลอำเภอจังหวัด
-ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์กาญจนบุรีจุดที่ 1 บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด