รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี คือ Nong Pradu sub district, Lao Khwan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7121001หนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121002หนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121003ตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121004โป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121005หนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121006น้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121007หนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121008หนองแกแดงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121009เหียงงามหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121010หนองมะสังข์หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121011หนองตาเกิดหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
7121012หนองคำพาหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ(71210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตาก้าย หมู่ 1 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
2.บ้านหนองประดู่ หมู่ 2 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
3.บ้านตลุงเหนือ หมู่ 3 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
4.บ้านโป่งไหม หมู่ 4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
5.บ้านหนองปรือ หมู่ 5 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
6.บ้านน้ำโจน หมู่ 6 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
7.บ้านหนองไก่เหลือง หมู่ 7 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
8.บ้านหนองแกแดง หมู่ 8 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
9.บ้านเหียงงาม หมู่ 9 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
10.บ้านหนองมะสังข์ หมู่ 10 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
11.บ้านหนองตาเกิด หมู่ 11 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
12.บ้านหนองคำพา หมู่ 12 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210