รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี คือ Nong Prue sub district, Nong Prue district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7122001หนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122002หนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122003หนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122004หนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122005โป่งช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122006กระพร้อยสองข้ามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122007วังยางหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122008วังแย้หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122009หนองมะค่าหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122010เขามุลิหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122011หนองใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122012หนองช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122013ห้วยใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122014หนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122015เขาสนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122016หนองไม้แดงหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122017ทุ่งโป่งหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122018หนองไม้แก่นหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122019ห้วยผากหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122020เขาวงศ์ทรัพย์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122021หนองรังหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
7122022ประชาสุขหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ(71220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองปรือ หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
2.บ้านหนองไม้เอื้อย หมู่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
3.บ้านหนองขอน หมู่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
4.บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
5.บ้านโป่งช้าง หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
6.บ้านกระพร้อยสองข้าม หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
7.บ้านวังยาง หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
8.บ้านวังแย้ หมู่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
9.บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
10.บ้านเขามุลิ หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
11.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
12.บ้านหนองช้าง หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
13.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
14.บ้านหนองตาเดช หมู่ 14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
15.บ้านเขาสน หมู่ 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
16.บ้านหนองไม้แดง หมู่ 16 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
17.บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
18.บ้านหนองไม้แก่น หมู่ 18 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
19.บ้านห้วยผาก หมู่ 19 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
20.บ้านเขาวงศ์ทรัพย์ หมู่ 20 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
21.บ้านหนองรัง หมู่ 21 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
22.บ้านประชาสุข หมู่ 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220