รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี คือ Nong Pla Lai sub district, Nong Prue district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7122001พยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122002ใหม่พัฒนาหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122003ห้วยหวายหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122004หนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122005ศรีสุขเจริญหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122006หนองขนากหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122007ไผ่ล้อมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122008หนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122009หนองกร่างหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122010ศูนย์รวมทรัพย์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122011สามร้อยไร่หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122012เทพมงคลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122013หนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
7122014ศรีสวรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ(71220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพยอมงาม หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
2.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
3.บ้านห้วยหวาย หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
4.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
5.บ้านศรีสุขเจริญ หมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
6.บ้านหนองขนาก หมู่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
7.บ้านไผ่ล้อม หมู่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
8.บ้านหนองขอนเทพพนม หมู่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
9.บ้านหนองกร่าง หมู่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
10.บ้านศูนย์รวมทรัพย์ หมู่ 10 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
11.บ้านสามร้อยไร่ หมู่ 11 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
12.บ้านเทพมงคล หมู่ 12 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
13.บ้านหนองแกประชาสรรค์ หมู่ 13 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
14.บ้านศรีสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220