รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี คือ Nong Pling sub district, Lao Khwan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7121001หนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121002หนองกระหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121003หนองมะสังหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121004หนองใหญ่หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121005บึงหล่มหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121006พรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121007หนองหัววัวหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121008บะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121009หนองโกเอนหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121010เด่นคนงามหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121011หนองไผ่ล้อมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121012ประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121013หนองนกออกหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121014ขุนด่านหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121015หนองหมีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121016ผาแดงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121017ประดู่เหลี่ยมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
7121018น้ำทรัพย์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ(71210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองปลิง หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
2.บ้านหนองกระหนาก หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
3.บ้านหนองมะสัง หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
4.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
5.บ้านบึงหล่ม หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
6.บ้านพรหมณี หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
7.บ้านหนองหัววัว หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
8.บ้านบะลังกา หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
9.บ้านหนองโกเอน หมู่ 9 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
10.บ้านเด่นคนงาม หมู่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
11.บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
12.บ้านประชาพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
13.บ้านหนองนกออก หมู่ 13 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
14.บ้านขุนด่าน หมู่ 14 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
15.บ้านหนองหมี หมู่ 15 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
16.บ้านผาแดง หมู่ 16 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
17.บ้านประดู่เหลี่ยม หมู่ 17 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
18.บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ 18 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210