รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี คือ Nong Lu sub district, Sangkhla Buri district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7124001นิเถะหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124002วังกะหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124003ไหล่น้ำหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124004ห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124005เวียคาดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124006ห้วยมาลัยหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124007ใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124008ซองกาเรียหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124009พระเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124010ประไรโหนกหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี(71240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนิเถะ หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
2.บ้านวังกะ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
3.บ้านไหล่น้ำ หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
4.บ้านห้วยกบ หมู่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
5.บ้านเวียคาดี้ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
6.บ้านห้วยมาลัย หมู่ 6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
7.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
8.บ้านซองกาเรีย หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
9.บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
10.บ้านประไรโหนก หมู่ 10 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240