รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7124001นิเถะหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124002วังกะหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124003ไหล่น้ำหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124004ห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124005เวียคาดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124006ห้วยมาลัยหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124007ใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124008ซองกาเรียหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124009พระเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
7124010ประไรโหนกหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี(71240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนิเถะ หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
2.บ้านวังกะ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
3.บ้านไหล่น้ำ หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
4.บ้านห้วยกบ หมู่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
5.บ้านเวียคาดี้ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
6.บ้านห้วยมาลัย หมู่ 6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
7.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
8.บ้านซองกาเรีย หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
9.บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
10.บ้านประไรโหนก หมู่ 10 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240