รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Nong Sarai sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7114001สระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114002โกรกยาวหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114003หนองจิกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114004หนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114005ปลักเขว้าหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114006หนองหรายหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114007หนองแหนหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114008ใหม่พัฒนาหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
7114009หนองสาหร่ายหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน(71140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสระลุมพุก หมู่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
2.บ้านโกรกยาว หมู่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
3.บ้านหนองจิก หมู่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
4.บ้านหนองขุย หมู่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
5.บ้านปลักเขว้า หมู่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
6.บ้านหนองหราย หมู่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
7.บ้านหนองแหน หมู่ 7 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
8.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
9.บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140