รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Nong Ya sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001หนองหญ้าหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100002โป่งนกหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100003เขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100004วังลานหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100005ช่องกระเหรี่ยงหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100006วังปลาหมูหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100007ทุ่งนาคราชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100008นางแอ้งหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100009วังลานใต้หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองหญ้า หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านโป่งนก หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านเขาปูน หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
4.บ้านวังลาน หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
5.บ้านช่องกระเหรี่ยง หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
6.บ้านวังปลาหมู หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
7.บ้านทุ่งนาคราช หมู่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
8.บ้านนางแอ้ง หมู่ 8 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
9.บ้านวังลานใต้ หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000