รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ลำปาง คือ Nong Lom sub district, Hang Chat district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5219001ป่าไคร้หนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219002ล้องหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219003หลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219004แม่ยิ่งหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219005หนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219006ทุ่งหนองขามหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219007หัวทุ่งหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219008ง้าวพิชัยหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219009ป่าไคร้เหนือหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร(52190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าไคร้ หมู่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
2.บ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
3.บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
4.บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
5.บ้านหนองหล่ม หมู่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
6.บ้านทุ่งหนองขาม หมู่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
7.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
8.บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
9.บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190