รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5219001ป่าไคร้หนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219002ล้องหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219003หลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219004แม่ยิ่งหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219005หนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219006ทุ่งหนองขามหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219007หัวทุ่งหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219008ง้าวพิชัยหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
5219009ป่าไคร้เหนือหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร(52190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าไคร้ หมู่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
2.บ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
3.บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
4.บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
5.บ้านหนองหล่ม หมู่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
6.บ้านทุ่งหนองขาม หมู่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
7.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
8.บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
9.บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190