รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3724001หนองแก้วหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724002โนนค้อหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724003โคกเลาะหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724004บ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724005หนองแก้วหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724006บ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724007โคกเลาะหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724008โคกเลาะหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724009โพนแพงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724010แสนสุขหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน(37240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองแก้ว หมู่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
2.บ้านโนนค้อ หมู่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
3.บ้านโคกเลาะ หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
4.บ้านบ่อชะเนง หมู่ 4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
5.บ้านหนองแก้ว หมู่ 5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
6.บ้านบ่อชะเนง หมู่ 6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
7.บ้านโคกเลาะ หมู่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
8.บ้านโคกเลาะ หมู่ 8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
9.บ้านโพนแพง หมู่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
10.บ้านแสนสุข หมู่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240