รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Nong Rong sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7114001หนองกะจันทร์หนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114002ห้วยสะพานหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114003หนองโรงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114004หลุมหินหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114005ห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114006นาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114007วังรักหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114008รางยอมหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114009บ้านใหม่หนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114010หลุมหินหมู่เหนือหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114011ดอนเจริญหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114012รางขนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114013บ่อหว้าน้อยหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114014ดงพัฒนาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114015หนองเสาธงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114016บำรุงรักษ์หนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
7114017หนองสำโรงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน(71140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองกะจันทร์ หมู่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
2.บ้านห้วยสะพาน หมู่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
3.บ้านหนองโรง หมู่ 3 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
4.บ้านหลุมหิน หมู่ 4 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
5.บ้านห้วยด้วน หมู่ 5 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
6.บ้านนาพระยา หมู่ 6 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
7.บ้านวังรัก หมู่ 7 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
8.บ้านรางยอม หมู่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
9.บ้านบ้านใหม่ หมู่ 9 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
10.บ้านหลุมหินหมู่เหนือ หมู่ 10 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
11.บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
12.บ้านรางขน หมู่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
13.บ้านบ่อหว้าน้อย หมู่ 13 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
14.บ้านดงพัฒนา หมู่ 14 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
15.บ้านหนองเสาธง หมู่ 15 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
16.บ้านบำรุงรักษ์ หมู่ 16 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
17.บ้านหนองสำโรง หมู่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140