รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3729001หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729002โนนสวาทหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729003นาอุดมหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729004หนองมะเลี่ยงหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729005ดอนหมูหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729006หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729007โนนม่วงหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729008หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729009หนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม(37290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองไฮ หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
2.บ้านโนนสวาท หมู่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
3.บ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
4.บ้านหนองมะเลี่ยง หมู่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
5.บ้านดอนหมู หมู่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
6.บ้านหนองไฮ หมู่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
7.บ้านโนนม่วง หมู่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
8.บ้านหนองไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
9.บ้านหนองไฮ หมู่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290