รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี คือ Lum Rang sub district, Bo Phloi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7116001ไร่เจริญหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116002บ่อเหียงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116003หนองขามหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116004ยางสูงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116005หลุมรังหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116006หนองหมูหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116007สันติสุขหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116008ลำเหยหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116009หนองไก่ชุมหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116010หนองเต็งหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116011ไร่ใหม่หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116012วังทองหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116013งามหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116014วังเงินหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116015จงเจริญหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116016จัดสรรหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116017ไร่พัฒนาหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116018ถ้ำผาวังจันทร์หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย(71160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไร่เจริญ หมู่ 1 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
2.บ้านบ่อเหียง หมู่ 2 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
3.บ้านหนองขาม หมู่ 3 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
4.บ้านยางสูง หมู่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
5.บ้านหลุมรัง หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
6.บ้านหนองหมู หมู่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
7.บ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
8.บ้านลำเหย หมู่ 8 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
9.บ้านหนองไก่ชุม หมู่ 9 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
10.บ้านหนองเต็ง หมู่ 10 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
11.บ้านไร่ใหม่ หมู่ 11 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
12.บ้านวังทอง หมู่ 12 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
13.บ้านงาม หมู่ 13 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
14.บ้านวังเงิน หมู่ 14 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
15.บ้านจงเจริญ หมู่ 15 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
16.บ้านจัดสรร หมู่ 16 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
17.บ้านไร่พัฒนา หมู่ 17 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
18.บ้านถ้ำผาวังจันทร์ หมู่ 18 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160