รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี คือ Huai Krachao sub district, Huai Krachao district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7117001ซ่องห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117002ห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117003ห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117004ดงตาอินทร์ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117005เขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117006หัวอ่างห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117007เขาศาลาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117008ทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117009ไผ่งามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117010อุดมสุขห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117011ทุ่งมังกรกระหร่าห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117012พยอมงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117013กรอกฟ้าสาธุการห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117014ทุ่งใหญ่ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117015ไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117016ดอนห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117017โกรกสมอห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117018โกรกแสลบห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117019ทุ่งคูณห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117020ทุ่งประดู่ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
7117021ดอนสว่างห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต(71170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านซ่อง หมู่ 1 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
2.บ้านห้วยกระเจา หมู่ 2 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
3.บ้านห้วยกระเจา หมู่ 3 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
4.บ้านดงตาอินทร์ หมู่ 4 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
5.บ้านเขากรวด หมู่ 5 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
6.บ้านหัวอ่าง หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
7.บ้านเขาศาลา หมู่ 7 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
8.บ้านทัพพระยา หมู่ 8 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
9.บ้านไผ่งาม หมู่ 9 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
10.บ้านอุดมสุข หมู่ 10 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
11.บ้านทุ่งมังกรกระหร่า หมู่ 11 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
12.บ้านพยอมงาม หมู่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
13.บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ 13 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
14.บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 14 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
15.บ้านไพรงาม หมู่ 15 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
16.บ้านดอน หมู่ 16 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
17.บ้านโกรกสมอ หมู่ 17 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
18.บ้านโกรกแสลบ หมู่ 18 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
19.บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
20.บ้านทุ่งประดู่ หมู่ 20 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
21.บ้านดอนสว่าง หมู่ 21 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170