รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม คือ Huai Khwang sub district, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7314001ห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314002อ้อกระทิงห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314003ห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314004ม่วงตารศห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314005ม่วงสามสิบห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314006ลาดหญ้าแพรกห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314007รางอีเม้ยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314008สองห้องห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314009สระน้ำส้มห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314010ลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314011กระถินแดงห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314012อ้อน้อยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314013หอคอยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314014ทุ่งบัวห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314015โคกเจริญห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314016ทุ่งเศรษฐีห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314017ทุ่งพัฒนาห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314018ต้นมะม่วงพัฒนาห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314019หนองยายอ้นห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314020รวงทองพัฒนาห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
7314021ทองพาณิชย์ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยขวาง หมู่ 1 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านอ้อกระทิง หมู่ 2 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านห้วยขวาง หมู่ 3 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านม่วงตารศ หมู่ 4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านม่วงสามสิบ หมู่ 5 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ 6 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านรางอีเม้ย หมู่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านสองห้อง หมู่ 8 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านสระน้ำส้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ 10 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านกระถินแดง หมู่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
12.บ้านอ้อน้อย หมู่ 12 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
13.บ้านหอคอย หมู่ 13 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
14.บ้านทุ่งบัว หมู่ 14 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
15.บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
16.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 16 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
17.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 17 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
18.บ้านต้นมะม่วงพัฒนา หมู่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
19.บ้านหนองยายอ้น หมู่ 19 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
20.บ้านรวงทองพัฒนา หมู่ 20 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
21.บ้านทองพาณิชย์ หมู่ 21 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140