รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ Ko Samrong sub district, Mueang Kanchanaburi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7100001ท่ากระบือเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100002ท่าอ้อเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100003แก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100004เกาะสำโรงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100005เขาตกเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100006ชายทุ่งเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100007ถ้ำมังกรเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100008เขาขวางเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
7100009ท่าแล่นพัฒนาเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่ากระบือ หมู่ 1 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านท่าอ้อ หมู่ 2 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านแก่งหลวง หมู่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
4.บ้านเกาะสำโรง หมู่ 4 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
5.บ้านเขาตก หมู่ 5 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
6.บ้านชายทุ่ง หมู่ 6 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
7.บ้านถ้ำมังกร หมู่ 7 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
8.บ้านเขาขวาง หมู่ 8 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
9.บ้านท่าแล่นพัฒนา หมู่ 9 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000