รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3724001เค็งใหญ่เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724002เค็งใหญ่เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724003เป้าเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724004หัวดงเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724005หนองคลองเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724006ดู่เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724007ชาดเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724008หนองงูเหลือมเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724009เค็งใหญ่เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
3724010หัวดงเค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน(37240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเค็งใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
2.บ้านเค็งใหญ่ หมู่ 2 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
3.บ้านเป้า หมู่ 3 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
4.บ้านหัวดง หมู่ 4 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
5.บ้านหนองคลอง หมู่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
6.บ้านดู่ หมู่ 6 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
7.บ้านชาด หมู่ 7 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
8.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
9.บ้านเค็งใหญ่ หมู่ 9 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
10.บ้านหัวดง หมู่ 10 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240