รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี คือ Lao Khwan sub district, Lao Khwan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7121001เลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121002หนองผือเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121003พุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121004หนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121005รางพยอมเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121006เขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121007หนองกระทุ่มเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121008หนองหญ้าดอกขาวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121009ยี่แสเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121010เปรงพุทธาเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121011เป่งขามเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121012เขานางสางหัวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121013หนองโพธิ์เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121014หน้าวัดเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121015หนองสระเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
7121016ใหม่เขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ(71210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเลาขวัญ หมู่ 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
2.บ้านหนองผือ หมู่ 2 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
3.บ้านพุบอน หมู่ 3 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
4.บ้านหนองแสลบ หมู่ 4 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
5.บ้านรางพยอม หมู่ 5 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
6.บ้านเขาวัง หมู่ 6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
7.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
8.บ้านหนองหญ้าดอกขาว หมู่ 8 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
9.บ้านยี่แส หมู่ 9 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
10.บ้านเปรงพุทธา หมู่ 10 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
11.บ้านเป่งขาม หมู่ 11 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
12.บ้านเขานางสางหัว หมู่ 12 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
13.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
14.บ้านหน้าวัดเลาขวัญ หมู่ 14 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
15.บ้านหนองสระ หมู่ 15 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
16.บ้านใหม่เขาวัง หมู่ 16 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210